تبلیغات
ایستگاه حوادث ،ایمنی وبهداشت كار کرمان - شرایط عمومی پیمان(فصل دوم)
ایستگاه حوادث ،ایمنی وبهداشت كار کرمان
مورد استفاده عموم به ویژه كارفرمایان،كارگران،بازرسان كار ومسئولین ایمنی عزیز.
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ

مدیر وبلاگ : مدیر وبلاگ
نویسندگان
نظرسنجی
شما بیشتر چه مطالبی را می پسندید؟فصل دوم ـ تأئیدات و تعهدات پیمانكار
ماده 16 ـ تأئیدات پیمانكار
پیمانكار اعلام نمود:
الف ـ كلیه اسناد و مدارك و نقشه های موضوع ماده 2 پیمان را كاملاً مطالعه نموده و از مفاد آن كلاً و جزاً اطلاع حاصل كرده است .
ب ـ نسبت به امكان تهیه كارگران ساده و متخصص به تعداد كافی و تهیه مصالح در حدود مشخصات در محل و یا ازنقاط دیگر اطمینان حاصل كرده است و همچنین میزان دستمزدها و هزینه حمل و نقل را تا پای كار در محاسبه خود ازهر جهت منظور كرده است .
ج ـ آب و هوا و نزولات جوی و موقعیت جغرافیایی محل و امكان تیه آذوقه و آب به مقدار كافی و امكانات اجرای عملیات در فصول مختلف را باتوجه به مدت اجرای كارها در نظر گرفته است .
د ـ هزینه های ناشی از اجرای قوانین كار و بیمه های اجتماعی و قوانین و آئیننامه های مربوط به مالیاتها و عوارض كه تا تاریخ تسلیم پیشنهاد معمول و مجزا بوده است و همچنین سود خود را در حسابهای خود منظور نموده است .()
هـ ـ در تهیه پیشنهاد خود علاوه بر هزینه های ناشی از مفاد بندهای چهارگانه بالا سایر هزینه ها را نیز درنظر گرفته و ازهیچ بابت بعداً حق درخواست اضافه پرداختی نخواهد داشت .
بطور خلاصه پیمانكار تأیید می نماید كه هنگام تسلیم پیشنهاد مطالعات كافی بعمل آورده و هیچ نكته ای باقی نمانده است كه بعداً بتواند در مورد آن مستند به جهل خود گردد.

ماده 17 ـ مهارت كاركنان ـ كارگران و احتیاجات آنها ـ پرداخت دستمزدها ـ بركناری كاركنان
الف ـ پیمانكار متعهد است كلیه عملیاتی موضوع پیمان را طبق مشخصات و نقشه های كلی و تفصیلی اجرایی و بابهترین روشهای فن یا مصالحی كه در مشخصات و فهرست قیمتها ذكر شده است بوسیله كارگرانی كه در كار خودتخصص و تجربه كافی دارند به هزینه خود انجام دهد و در صورتی كه در اسناد و مدارك موضوع ماده 2 پیمان قیدشده باشد كه بعضی كارهای تخصصی بدست متخصصین خارجی اجرا شود پیمانكار متعهد است این قبیل كارها رابوسیله این افراد انجام دهد.
هرگاه اجرای قسمتی از عملیات ایجاب كند كه پیمانكار بمنظور تعلیم افراد و یا انجام كار تعداد معدودی متخصص ازخارج كشور برای مدت محدودی استخدام كند در اینصورت كارفرما تسهیلات لازم را برای استخدام این متخصصین فراهم خواهد كرد و پیمانكار با رعایت مقررات مربوط اقدام به استخدام آنان می نماید. تشخیص لزوم و حدودتسهیلات مزبور با كارفرما می باشد و این مساعدت مطلقاً از مسئولیت پیمانكار نخواهد كاست .
در جمعی مواردی كه براساس این بند پیمانكار اقدام به استخدام متخصصین خارجی كنید و طبق قرارداد با آنها مكلف باشد قسمتی از حقوق و یا دستمزد آنان را كه هیچگاه از پنجاه درصد تجاوز نخواهد كرد به ارز بپردازد طبق ماده 38رفتار خواهد شد.
ب ـ تهیه كارگران ساده و متخصص به تعداد لازم و تأمین مسكن و آذوقه و آب آشامیدنی برای آنها به عهده پیمانكاراست .
پیمانكار باید اقدامات لازم را برای تأمین دائمی اغذیه كارگران بعمل آورد بدون آنكه این اقدام برای مشارالیه حق انحصاری تولید كند و به آزادی كارگران در تأمین مواد موارد نیاز آنها از هر منبعی كه مایل به تحصیل آن باشندمحدودیتی وارد سازد.
بهای آذوقه كه بدین ترتیب از طرف پیمانكار تهیه می شود نباید از بهای جنس مشابه در نزدیكترین شهر به اضافه كرایه حمل و گرانتر باشد.
پیمانكار مكلف است آب آشامیدنی مورد نیاز كارگران را كه قبلاً نیز آزمایش شده باشد به رایگان در اختیار آنان بگذارد.
پیمانكار مكلف است از فروش مشروبات الكلی و ایجاد مراكز فساد در داخل كارگاه رأساً و یا در صورت لزوم ، از طریق مقامات انتظامی جلوگیری كند.
ج ـ كارمندان و كارگران ایرانی كارگاه باید دارای شناسنامه باشند و همچنین كارمندان و كارگران بیگانه كارگاه باید دارای پروانه اقامت و اجازه كار باشند.
د ـ پیمانكار متعهد است از استخدام كارمندان وزارتخانه ها و ادارات و مؤسسات دولتی و شهرداریها بدون اجازه مقامات مربوطه و همچنین از استخدام اشخاصی كه مشمول خدمت وظیفه بوده ولی برگ معافیت در دست ندارندخودداری نماید.
هـ ـ پیمانكار متعهد است دستمزد كارگران خود را طبق قانون كار مرتباً پرداخت نماید. در صورتی كه در پرداخت دستمزد كارگران تأخیر حاصل شود ناظر مقیم به پیمانكار اخطار خواهد نمود كه طلب كارگران را پرداخت نماید درصورت استنكاف پیمانكار دستگاه نظارت حق دارد دستمزد كارگران را طبق كارتهای كارگری كه در دست كارگران ودارای امضای رئیس كارگاه می باشد باتوجه به پرداختهای موقتی كه علی الحساب به آنها پرداخت شده است با حضورنماینده پیمانكار از محل مطالبات و یا تضمین های پیمانكار به حساب او پرداخت كند و در صورتی كه نماینده پیمانكار با وجود اخطار كتبی دستگاه نظارت از حضور خودداری كند. دستگاه نظارت پرداخت مزبور را انجام خواهدداد بدون اینكه پیمانكار حق اعتراض بر این عمل و مبلغ پرداختی و تعداد كارگران و میزان استحقاقی آنان داشته باشد.
و ـ پیمانكار سعی خواهد كرد حتی الامكان كارگران مورد نیاز را از بین ساكنین حدود محل كار كه صلاحیت انجام كارهای موضوع پیمان را داشته باشند انتخاب كرده و بكار گمارد.
كارفرما می تواند تا 15 درصد از كارگران مورد نیاز عملیات موضوع پیمان را بشرط داشتن صلاحیت كار به پیمانكارمعرفی كند و پیمانكار مكلف است آنها را به كار بگمارد.
هرگاه پیمانكار از بكار گماردن كارگران ساكن حدود محل كار و یا كارگرانی كه از طرف كارفرما معرفی می شوند بدون داشتن دلایل موجه امتناع ورزد دستگاه نظارت به این كار رسیدگی خواهد كرد و نظر دستگاه نظارت كه باتوجه به نوع كار و قابلیت كارگران مزبور و رعایت حدود دستمزدها داده خواهد شد، لازم الاجرا می باشد.
دستمزد كارگران معرفی شده از طرف كارفرما باتوجه به تخصص و مهارت آنان در حدود دستمزدهایی خواهد بود كه در كارگاه به كارگران مشابه پرداخت می شود.
ز ـ هرگاه كاركنان و كارگران پیمانكار و پیمانكاران جزء و كارگران آنها در اجرای صحیح كار مسامحه ورزند و یا باعث اختلال نظم كارگاه گردند دستگاه نظارت و یا ناظر مقیم مراتب را برای بار اول به رئیس كارگاه تذكر خواهد داد و درصورت تكرار می تواند از پیمانكار بخواهد كه متخلفین را از كار بركنار كند. پیمانكار مكلف به اجرای این دستور بوده وحق نخواهد داشت بركنار شدگان را بار دیگر در همان كارگاه به كار بگمارد. اجرای این دستور از مسئولیتهای پیمانكارنمی كاهد و ایجاد حقی برای او نخواهد كرد.

ماده 18 ـ حسن اجرای كارها ـ برنامه و گزارشها ـ مدیر كارگاه ـ آزمایشها
الف ـ پیمانكار مسئولیت كامل حسن اجرای كلیه كارهای موضوع پیمان را براساس مشخصات و نقشه ها و محاسبات فنی و دستورات كتبی كارفرما یا دستگاه نظارت و یا نماینده آن بعهده دارد و نظارتی كه از طرف كارفرما و نمایندگان اودر اجرای كارها می شود به هیچوجه از میزان این مسئولیت نمی كاهد.
تبصره ـ هرگاه پیمانكار نسبت به صحت بعضی نقشه ها و محاسبات فنی و یا دستورات كتبی و یا به مشخصات مصالحی كه بنا به دستور كارفرما از منابع معینی تحصیل می شود ایرادی داشته باشد باید بلافاصله مراتب را با ذكردلائل به اطلاع دستگاه نظارت یا كارفرما برساند و در صورتی كه دستگاه نظارت و یا كارفرما صحت نقشه ها ومشخصات و محاسبات فنی و دستورات را تأیید كنند و اجرای آنها را كتباً از پیمانكار خواستار شوند پیمانكار موظف است آنها را بر همان اساس انجام دهد.
ب ـ در صورتی كه حین اجرای كار پیمانكار تشخیص دهد كه تغییراتی در برنامه تفصیلی اجرایی منضم به پیمان ضروری است موظف است قبل از رسیدن موعد انجام كاری كه بنظر او باید در برنامه آن تغییر داده شود مراتب را باذكر دلیل كتباً به دستگاه نظارت اطلاع دهد. دستگاه نظارت تغییرات مورد تقاضای پیمانكار را رسیدگی و آنچه موردقبول است به پیمانكار ابلاغ خواهد بدیهی است این تغییرات در حدود شرایط پیمان از میزان مسئولیت پیمانكارنخواهد كاست .
پیمانكار مكلف است در پایان هر ماه آماری از تعداد و طبقات مختلف كارگران و لیست دستمزد آنان و ماشین آلات وتجهیزات موجود و آماده به كار در كارگاه را تهیه كرده و یك نسخه از آن را به ضمیمه سه نسخه از عكسها و نمودارهای پیشرفت قسمتهای مختلف كار جهت اطلاع برای ناظر مقیم ارسال دارد.
پیمانكار متعهد است یك دوره از نقشه ها با تغییراتی كه احیاناً در طی كار در آنها پیش آمده است و همچنین برنامه ومنحنی ها و جداول پیشرفت كار را در كارگاه آماده داشته باشد تا هنگام ضرور بمنظور ملاحظه مورد استفاده كارفرما ـ دستگاه نظارت و كسانی كه از طرف كارفرما دارای اجازه بازدید كارگاه باشند قرار گیرد.
ج ـ پیمانكار باید قبل از شروع عملیات شخص واجد صلاحیتی را كه مورد قبول دستگاه نظارت باشد كتباً بعنوان رئیس كارگاه معرفی نماید.
رئیس كارگاه اساساً باید در اوقات كار در كارگاه حاضر باشد و عملیات اجرایی تحت سرپرستی و نظارت او انجام شود.
پیمانكار بمنظور اجرای عملیات و دریافت دستورات و نقشه ها از دستگاه نظارت و همچنین برای تنظیم صورت وضعیتهای موقت اختیارات كافی به رئیس كارگاه خواهد داد.
هر نوع اخطار و ابلاغی كه مربوط به اجرای عملیات باشد و از طرف دستگاه نظارت و یا نماینده آن به رئیس كارگاه بشود در حكم ابلاغ به پیمانكار خواهد بود.
پیمانكار می تواند در صورت لزوم رئیس كارگاه خود را عوض كند مشروط بر اینكه صلاحیت جانشین او مورد قبول دستگاه نظارت باشد.
د ـ كارفرما و دستگاه نظارت بمنظور نظارت در اجرای عملیات اقدام به آزمایش مصالح و یا كارهای انجام یافته می نماید هرگاه نتایج آزمایشها به مآخذی كه در مشخصات و محاسبات فنی ذكر شده است تطبیق نماید پیمانكارمتعهد است مصالح و كارها را طبق دستور كارفرما و یا دستگاه نظارت به هزینه خود عوض كند.
هزینه آزمایشهای بالا برعهده كارفرما است و از این بابت مبلغی از صورت وضعیت های پیمانكار كسر نخواهد شد.
هرگاه ضمن اجرای كارها عیب و نقصی در آنها مشاهده شود كه مربوط به عدم صحت نقشه ها و محاسبات فنی ودستورات كتبی كارفرما یا دستگاه نظارت و یا مربوط به مشخصات مصالحی كه بنا به دستور كارفرما از منابع معینی تحصیل می شود باشد و پیمانكار طبق مفاد تبصره قسمت الف این ماده به موقع تذكر داده و مورد توجه قرار نگرفته باشد در این صورت هزینه رفع عیب و نقص كلاً بعهده كارفرما خواهد بود.
پیمانكار موظف است برای نمونه برداری از مصالح و یا انجام آزمایشها و یا معاینه كارها تعداد لازم كارگر ساده بطورموقت و رایگان در اختیار دستگاه نظارت بگذارد. بدیهی است هزینه های مربوط به این قبیل كارها بعهده كارفرماخواهد بود.

ماده 19 ـ پیاده كردن نقشه ها ـ حفظ تأسیسات و نقاط نشانه و مبدأ ـ محدود نمودن عملیات در اراضی تحویل شده
الف ـ پیمانكار متعهد است كلیه نقشه ها ـ امتدادها و محورها را تحت نظر و راهنمای دستگاه نظارت پیاده كند وصورتمجلس های مربوط به امضای پیمانكار و دستگاه نظارت خواهد رسید.
ب ـ پیمانكار متعهد است نقاط نشانه و نقاط مبدأ و همچنین علائم مربوط به آنها را به طرز صحیح و به هزینه خودحفظ و نگاهداری كند.
طراز پی ابنیه و زیرسازی راهها و قسمتهایی كه پوشیده می شوند و مرئی نخواهند بود صورت مجلس شده و به امضای دستگاه نظارت یا نماینده آن و رئیس كارگاه می رسد و ملاك اندازه گیری ها در تنظیم صورت وضعیت ها خواهد بود.
ج ـ پیمانكار نمی تواند بجز آنچه طبق نقشه ها در اراضی متعلق به كارفرما یا ملك غیر از طرف كارفرما معین شده است اقدام به احداث ابنیه یا ساختمان كند.
برای ایجاد تأسیسات موقت كه برای اجرای عملیات موضوع پیمان ضروری باشد پیمانكار باید قبلاً موافقت كارفرما ومالك اراضی را جلب كند.

ماده 20 ـ محل و شرایط تهیه مصالح و تداركات
الف ـ تهیه و تدارك مصالح و ابزار كار و ماشین آلات و وسایل حمل و نقل و آب و سوخت و بطور كلی تمام لوازمی كه برای اجرای عملیات موضوع پیمان ضروری است بعهده پیمانكار می باشد.
پیمانكار متعهد است مصالح را منابعی كه در اسناد و مدارك پیمان تعیین شده طبق مشخصات تهیه كند و در صورتی كه حین اجرا به جهاتی كه پیمانكاران عنوان نموده و به تأئید كارفرما برسد تهیه تمام مصالح از منابع تعیین شده امكان نداشته باشد كارفرما منافع دیگری را تعیین و به پیمانكاران ابلاغ خواهد نمود و چنانچه به مناسبت تغییر محل منابع مواد اولیه اضافه هزینه ای بابت افزایش مسافت حمل و یا عوامل دیگر ایجاد شود پرداخت آن بعهده كارفرما خواهدبود.
هرگاه تهیه مصالح و لوازمی در داخل كشور در انحصار دولت باشد كارفرما تسهیلات لازم را جهت تهیه آن مصالح ولوازم برای پیمانكار فراهم خواهد آورد.
هرگاه تهیه بعضی از مصالح و یا لوازم طبق مشخصات مربوط در داخله كشور میسر نباشد و ورود آنها هم اساساً ازطرف دولت ممنوع شده یا بشود كارفرما یا رأساً اجازه ورود مصالح و لوازم مزبور را برای پیمانكار تحصیل خواهد كردو یا مشخصات را تغییر خواهد داد.
ب ـ پیمانكار از كلیه تعهداتی كه دولت ایران ممكن است بموجب قراردادهای تجارتی و یا مالی در مورد وارد كردنبعضی از مصالح و تجهیزات مورد نیاز برعهده داشته باشد اطلاع كامل داشته و متعهد است طبق همان تعهدات و محدودیتهایی كه از این بابت كارفرما نسبت به او قائل می شود رفتار نماید.
هرگاه در حین اجرای عملیات محدودیتهای جدیدی پیش آید كه بعلت آن پیمانكار نتواند مصالح و تجهیزات مورد محدودیتهای جدید را آزادانه و در مدتی كه پیشرفت كار ایجاب می كند وارد نماید مراتب را با ذكر دلیل و ارائه اسناد مثبته به اطلاع كارفرما خواهد رسانید تا باتوجه به برنامه پیشرفت كار و مدت اجرای عملیات موضوع پیمان با تراضی طرفین ترتیبی برای تأمین این قبیل مصالح و تجهیزات داده شود.
ج ـ هرگاه در حین اجرای عملیات دستگاه نظارت تشخیص دهد كه تجهیزات موجود پیمانكار كافی برای تمام كار درمدت پیمان نمی باشد مراتب را به پیمانكار ابلاغ خواهد نمود. پیمانكار مكلف است تجهیزات خود را طبق نظردستگاه نظارت و در مدت معینه تكمیل نماید بدون اینكه بدین مناسبت ادعای خسارتی از كارفرما داشته باشد.
د ـ پیمانكار نمی تواند ماشین آلاتی را كه برای انجام عملیات لازم باشد از كارگاه خارج كند. در مورد بیرون بردن ماشین هایی كه در كارگاه مورد احتیاج نباشد پیمانكار پیشنهاد خود را به دستگاه نظارت می دهد. دستگاه نظارت پیشنهاد مزبور را مورد توجه قرار داده و در صورت موجه بودن آن اجازه خروج خواهد داد.

ماده 21 ـ حفاظت كارگاه و شخص ثالث ـ بیمه ـ مراقبتهای لازم
الف ـ پیمانكار از روز تحویل گرفتن اراضی و تشكیل كارگاه تا روز تحویل موقت عملیات موضوع پیمان مسئول حفظ ونگهداری ماشین آلات و تأسیسات و مصالح و اراضی و راهها و ابنیه ای كه تحت نظر و مراقبت او قرار دارد می باشد وبه همین منظور اقدامات لازم را برای نگهداری و حفاظت كلیه اشیاء و تأسیسات موجود در داخل كارگاه در مقابل عوارض جوی و طغیان آب رودخانه ها و سرقت و حریق و غیره به عمل می آورد. همچنین پیمانكار در حدود قانون حفاظت فنی مسئول خسارات وارده به شخص ثالث در محوطه كارگاه می باشد و در هرحال كارفرما در این صورت هیچ نوع مسئولیتی بعهده ندارد.
پیمانكار متعهد است كلیه تدابیر لازم را برای جلوگیری از وارد شدن خسارات و آسیب به املاك مجاور اتخاذ نماید واگر در اثر سهل انگاری او خسارتی به املاك مجاور یا محصول آنها وارد بیاید پیمانكار مسئول جبران آن خواهد بود.
ب ـ پیمانكار مكلف است آن قسمت از ساختمانها و تأسیسات موضوع پیمان را كه در شرایط مناقصه ذكر شده درمقابل مواردی از حوادث غیرمترقبه مذكور در آن شرایط به قیمت محاسبه شده در پیشنهاد مناقصه به نفع كارفرما نزدمؤسسه ای كه كارفرما تعیین می كند بیمه نموده و بیمه نامه ها را به كارفرما تسلیم نماید.
كلیه بیمه نامه ها باید تا تاریخ تحویل موقت اعتبار داشته و در صورتی كه تاریخ تحویل موقت به عللی به تأخیر افتدپیمانكار مكلف است بیمه نامه ها را تا مدتی كه لازم است تمدید نماید.
در صورت بروز حادثه ای كه باعث از بین رفتن تمام یا قسمتی از كارهای انجام یافته بشود پیمانكار موظف است اولاًمراتب را فوراً به كارفرما و بر طبق مقررات بیمه به بیمه گر اطلاع دهد. ثانیاً طبق دستور كارفرما یا دستگاه نظارت كارها رابه حالت اولیه بازگرداند.
كارفرما خسارتهای وارده بر آنچه را كه بیمه شده است از بیمه گر وصول نموده و به تناسب پیشرفت كار تدریجاً به پیمانكار پرداخت خواهد كرد.
تبصره ـ در صورتی كه خسارتهای دریافتی از بیمه گر كافی برای اعاده كارها بصورت اولیه نباشد مابه التفاوت را پیمانكارشخصاً تأمین خواهد كرد.
ح ـ پیمانكار موظف است روشنایی قسمتهایی از داخل كارگاه را كه باید روشن باشد تأمین كند و همچنین علائم خطرو وسایل حفاظتی و عنداللزوم حصاركشی را فراهم نموده و تعداد كافی نگهبان و مراقب در هرجا كه لازم باشدبگمارد. هزینه این قبیل كارها بعهده پیمانكار است .
د ـ پیمانكار متعهد است عملیات اجرایی خود را طوری انجام دهد كه در سواره رو و پیاده رو حداقل راهی برای عبور ومرور عابرین و وسائط نقلیه همواره باز بماند و مصالح خود را در محلهایی انبار نماید كه موجب ناراحتی و یا زحمت ساكنین اطراف و یا عابرین نگردد.
بدیهی است استفاده از ماشین آلات در ساعات كار و بالنتیجه صدای آنها همچنین استفاده از راههای معین بمنظورانجام عملیات مزاحمت تلقی نمی گردد.
در مواردی كه اجرای كامل عملیات ایجاب كند كه قسمتی از سواره رو یا پیاده رو برای مدتی موقت با اطلاع دستگاه نظارت یا ناظر مقیم بكلی مسدود گردد عبور و مرور به وسیله راههای انحرافی تأمین خواهد شد. ترتیب احتساب هزینه ایجاد و نگهداری این راههای انحرافی در شرایط خصوصی پیمان یا سایر اسناد آن معین شده است .
پیمانكار نمی تواند بدون اجازه مالكین در املاك مجاور كارگاه تصرفاتی بكند و یا آن املاك را مورد استفاده قرار دهد.همچنین پیمانكار متعهد است در حمل مصالح و ماشین آلات و عبور آنها از راهها و پلها و داخل تونلها رعایت قوانین ومقررات و تورم ها را بنماید و اگر عبور ماشین یا مصالحی ترتیب خاصی را ایجاب كند با نظر كارفرما یا دستگاه نظارت اقدام كند.
بطور كلی هرگاه پیمانكار برخلاف مفاد این بند رفتار كند مسئول جبران خسارت وارده بوده و باید از عهده آن برآید.
هـ ـ هرگاه در محوطه كارگاه و یا در مجاورت آن پیمانكاران دیگری كاری برای كارفرما انجام دهند پیمانكار متعهد است تا آنجا كه به كار او و پیشرفت آن لطمه وارد نیاید تسهیلات لازم را برای كار آن پیمانكاران فراهم بیاورد.
و ـ پیمانكار متعهد است انتظامات كارگاه را به وسایل مقتضی تأمین كند و از ورد اشخاص غیرمجاز و همچنین كسانی كه باعث اختلال نظم كارگاه می شوند رأساً یا با توسل به مقامات انتظامی جلوگیری كند.
ماده 22 ـ مداخله كارفرما
هرگاه پیمانكار در اجرای قسمتی یا تمام موارد مندرج در ماده 21 سهل انگاری یا كوتاهی كند و بر اثر آن خسارتی واردآید و همچنین از تعهداتی كه در آن ماده بعهده گرفته است خودداری نماید كارفرما حق خواهد داشت آن تعهدات رابجای پیمانكار انجام داده و هزینه های مربوطه را از محل مطالبات و یا تضمین های پیمانكار و به حساب او پرداخت كند. در این صورت هرگونه ادعای پیمانكار نسبت به این قبیل پرداختها و همچنین نسبت به تشخیص كارفرما خواه ازنظر اساس تخلف و خواه از نظر مبلغ پرداختی بلااثر خواهد بود.
ماده 23 ـ قوانین كار و بیمه های اجتماعی و حفاظت فنی و عوارض و مالیاتها
پیمانكار تأیید می كند كه از جمیع قوانین مربوط به كار و بیمه های اجتماعی و حفاظت فنی و همچنین قوانین مربوط به مالیاتها و عوارض كاملاً مطلع بوده و متعهد است همه آنها را رعایت كند. در هرحال مسئولیت عدم اجرای قوانین ومقررات فوق الذكر متوجه كارفرما نخواهد بود.
ماده 24 ـ انتقال به غیر و پرداخت مطالبات پیمانكاران جزء
الف ـ پیمانكار نمی تواند بدون موافقت كتبی كارفرما پیمان را بغیر واگذار كند.
ب ـ پیمانكار می تواند بمنظور تسهیل و تسریع در اجرای قسمت یا قسمتهایی از عملیات موضوع پیمان موافقت نامه هایی با شخص یا اشخاص یا پیمانكاران جزء منعقد كند مشروط بر آنكه آنان را از واگذاری كار بغیر ممنوع دارد. این واگذاری نباید به هیچوجه به قسمی باشد كه از پیشرفت كار طبق برنامه بكاهد و بهرحال تحت هیچ عنوان ازمسئولیت و تعهدات پیمانكار نخواهد كاست .
در موافقت نامه باید قید شود كه در صورت بروز اختلاف بین پیمانكار و پیمانكار جزء نماینده كارفرما و یا دستگاه نظارت به مورد اختلاف رسیدگی نموده و هر تصمیمی اتخاذ كند برای طرفین (پیمانكار و پیمانكار جزء) قطعی وغیرقابل اعتراض و لازم الاجراء است .
هرگاه در پرداخت پیمانكاران جزء باتوجه به شرایط مندرج در پیمان آنها تأخیری روی دهد در صورتی كه پیمانكارجزء تعهدات خود را براساس موافقت نامه تنظیمی بین خود و پیمانكار كاملاً انجام داده باشد و كار او مورد قبول وپسند دستگاه نظارت باشد كارفرما یا دستگاه نظارت می تواند بنا بر تقاضای پیمانكار جزء به كار او با حضور نماینده پیمانكار رسیدگی كند. اگر در اثر این رسیدگی پیمانكار جزء طلبكار شود و پیمانكار از پرداخت آن خودداری كنددستگاه نظارت دست خواهد داشت طلب پیمانكار جزء را از محل مطالبات یا ضمانت نامه های پیمانكار به حساب اوبپردازد. در صورتی كه با اخطار كتبی دستگاه نظار پیمانكار یا نماینده او برای رسیدگی حاضر نشود كارفرما یا دستگاه نظارت رأساً رسیدگی و بترتیب فوق عمل خواهد نمود و این عمل قطعی و غیرقابل اعتراض خواهد بود.
ماده 25 ـ اجرای عملیات موضوع پیمان در شب
بطور كلی اجرای عملیات موضوع پیمان در شب ممنوع است مگر در مواردی كه در برنامه تفصیلی اجرایی پیش بینی شده باشد.
هرگاه به سبب بروز بعضی تأخیرات انجام عملیات طبق تشخیص پیمانكار در مدت پیمان امكان پذیر نباشد پیمانكارمی تواند با موافقت دستگاه نظارت قسمتی از عملیات را در شب اجرا كند.
هرگاه دستگاه نظارت تشخیص دهد كه پیشرفت كار پیمانكار به نحوی نیست كه كلیه عملیات در مدت پیمان پایان یابد دراینصورت می تواند به پیمانكار دستور دهد كه قسمتی از عملیات را در شب اجرا كند در این حالت پیمانكارمكلف به اجرای دستور بالا بوده و حق ادعا و مطالبه هیچگونه خسارت و اضافه بها نخواهد داشت .
پیمانكار متعهد است ترتیب كار را طوری بدهد كه اجرای عملیات در شب برای ساكنین و مؤسسات مجاور زحمتی ایجاد نكند.
ماده 26 ـ اشیاء عتیقه و آثار تاریخی
هرگاه ضمن اجرای عملیات موضوع پیمان اشیاء عتیقه و یا آثار تاریخی و مسكوكات قدیمی و نظایر آن در محل كارپیدا شود پیمانكار متعهد است بلافاصله مراتب را از طریق دستگاه نظارت به اطلاع كارفرما و همچنین طبق قوانین به اطلاع دستگاههای انتظامی برساند. كارفرما اقدام فوری برای حفظ و نگهداری و یا انتقال اشیاء عتیقه بعمل خواهدآورد.
پیمانكار باید تا هنگام مداخله مقامات صالحه و دستگاههای كارفرما در حفظ و نگهداری اشیاء و آثار مزبور مراقبتهای لازم بعمل آورد.
هرگاه اجرای این ماده موجب توقف موقت و یا تعطیل عملیات موضوع پیمان گردد طبق ماده 49 رفتار خواهد شد.
ماده 27 ـ محل قانونی پیمانكار
محل قانونی پیمانكار همان است كه در مقدمه پیمان نوشته شده است و در صورتی كه این محل تغییر كند پیمانكارمعتقد است محل جدید خود را بلافاصله كتباً به كارفرما و دستگاه نظارت اطلاع دهد. در صورتی كه پیمانكار به این تعهد خود عمل نكند هر نامه ای كه از طرف كارفرما یا دستگاه نظارت بوسیله نامه رسان پست به محل قانونی سابق پیمانكار ارسال شود ابلاغ شده تلقی خواهد شد.نوع مطلب : شرایط پیمان ووظایف پیمانكاران، 
برچسب ها : شرایط پیمان،
لینک های مرتبط :
مدیر وبلاگ
چهارشنبه 16 اردیبهشت 1388
سه شنبه 6 تیر 1396 20:15
Just what I was searching for, appreciate it for posting.
چهارشنبه 20 اردیبهشت 1396 12:42
Thanks for finally writing about >ایستگاه حوادث ،ایمنی وبهداشت كار کرمان - شرایط عمومی پیمان(فصل دوم) <Liked it!
چهارشنبه 30 فروردین 1396 04:48
Hello there, You've done a great job. I will certainly digg it and personally suggest to my friends.
I am sure they will be benefited from this site.
چهارشنبه 16 اردیبهشت 1388 12:30
سلام دوست عزیز.شما هم لینک شدید .موفق باشید
مدیر وبلاگ سلام بر شما دوست عزیز
دلم نیومد این روش کسب درآمد رایگان رو نذارم اگه فعال باشین به راحتی پول در میارین و اگه فعال نباشین خودش بعد از 5 ماه 20 دلار به حسابتون واریز می کنه
کسانی که در اینترنت زیاد آنلاین هستن میتونن خیلی راحت و بدون نیاز به هیچ کاری و رایگان با عضو شدن در این سایت کسب درآمد کنند.
عضویت فقط چند دقیقه وقت میبره
شما در صفحه اول این سایت ایمیلتون رو وارد میکنین و JOIN رو میزنین
بعد از اینکار وارد صفحه ی دوم میشین و اونجا به شما لینک یک نرم افزار رو میده که باید دانلود کنین
این نرم افزار منحصر به خود شماست .
اما توضیحات کاملتر :
بعد از اجرا کردن اون نرم افزار یک فرم میاد که پرش میکنین و بعد اون نرم افزار یک بخش خیلی خیلی کوچیک از مانیتور رو که از یک بنر هم کوچیکتره به خودش اختصاص میده و تبلیغ نشون میده و هر چند دقیقه به شما در حسابتون در سایت مقداری POINT میده که سر هر ماه این پوینت ها تبدیل به $ میشن
اینم عکس حساب یکی از بالا سری های من که 25.99 دلار گرفت و نوش جونش
http://i49.tinypic.com/4jdxe.jpg
نکات:
فقط یکبار عضو بشین
زیر مجموعه ی بیشتر = درآمد بیشتر
کسانی که زیر مجموعه بگیرن میتونن به جایی برسن که درآمد چند صد دلاری کسب کنن و میشه نقدش کرد خیلی میتونه کمک کنه ؛ میشه یک درآمد ثابت رایگان !!!
هروقت به اینترنت وصل هستین اون نرم افزار رو اجرا کنین ؛ میزان آنلاین بودن اون نرم افزار همون میزان درآمد شما هستش ؛ یعنی سایت به میزانی که شما آنلاین هستین و اون نرم افزار رو همزمان با آنلاین بودن اجرا میکنین POINT میده که تبدیل به $ میشه
پس حتما از طریق همین لینک
http://en.20dollars2surf.com/?ref=24045
عضو بشین
پسورد براتون به ایمیلتون میاد.
روش زیر مجموعه گیری رابعد از ثبت نام بهتون میگم.یعنی شما میتوانید به دیگران این مطلب را از طریق همان سایت ایمیل کنید واونا نیز با ثبت نام عضو زیر گروه شما خواهند شد بدون اینکه از درآمد اونها کم بشه به درآمد شما نیز اضافه میشود.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
به سایت ما خوش آمدید
نام و نام خانوادگی      
آدرس ایمیل      
کلیه حقوق این وبلاگ برای ایستگاه حوادث ،ایمنی وبهداشت كار کرمان محفوظ است